Püünsi Kool

Sotsiaalne õiglus

Püünsi Kool osales 2010 sügis  kuni 2014 kevad projektis “Sotsiaalne õiglus ja jätkusuutlik areng”.

Projekt on Jaan Tõnissoni Instituudi Maailmahariduse keskuse koostöö kogenud parteritega Inglismaalt (Leeds Development Education Centre), Portugalist (Instituto Marquês de Valle Flôr), Bulgaariast (Open Education Centre), Sloveeniast (Institute of African Studies) ja Lätist (GLEN Latvia). Projekt on suunatud üldhariduskoolidele. See toetab ja aitab õpetajatel süsteemsemalt kasutada võimalusi, mida pakub õppe- ja ainekava sotsiaalse õigluse teemade käsitlemiseks.

Õpilastele toob projekt uusi õppimiskogemusi ja arusaamu järgnevate globaalse sotsiaalse õigluse teemadel: üleilmne säästev areng ja universaalsed inimõigused, aastatuhande arengueesmärgid, ettevõtete sotsiaalne vastutus ja õiglane kaubavahetus, solidaarsus, diskrimineerimise puudumine, kodanike kaasatus, mitmekesisuse hindamine – sooline, sotsiaalne, kultuuriline, filosoofiline, religioosne, keeleline, etniline.

Koolid saavad läbi projekti praktilist koolitust ja tuge läbivate teemade õpetamiseks (nt. keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng, kodanikuaktiivsus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus, kultuuriline identiteet). Õpetajad saavad erinevaid õppematerjale, mille abil hinnata, kuidas õpetatakse koolides globaalse sotsiaalse õigluse teemasid, et seejärel täiustada kooli õppekavasid ja õpetajate töökavasid, integreerides sotsiaalse õigluse teemasid. Lisaks saavad õpetajad osa sotsiaalse õigluse seminarist Bulgaarias (2010).

Õpilased saavad võimaluse koostada ja läbi viia sotsiaalse õigluse teemadega seotud ülekoolilisi projekte. Lisaks kohtuvad nad erinevate huvitavate külalistega, kes viivad koolis läbi õppetunde ja töötubasid. Õpilased saavad uusi õppimiskogemusi, mis visualiseerivad seoseid enda elu ja maailmas toimuva vahel. Võimalusi arutada asju ning erinevaid nägemusi teiste noortega nii partnerriikidest kui arengumaadest. Arusaama sellest, mida saavad teha üksikisikud selleks, et ühiskond oleks sotsiaalselt õiglasem. Tuge mõelda innovaatiliselt, arendada oma mõtteid ning aktiivselt muuta asju paremaks. Õpilased koos õpetajatega saavad võimaluse osa võtta konverentsist Sloveenias (2012).

Vabatahtlikud Püünsi Koolis

12. novembril 2010 külastasid Püünsi Kooli Sotsiaalse õigluse projekti raames kaks vabatahtlikku, kes on GLEN programmi toel töötanud Etioopias, Sambias ja Afganistanis.

5. – 6. klass kohtus Karmen Sauliga, kes rääkis ja näitas neile filmi Sambia laste elust. Isabell 5. klassist arvas, et oli väga huvitav teada saada, kuidas lapsed mujal maailmas elavad.

7. – 9. klassile kuulas Maari Rossi, kes rääkis ja näitas pilte naiste elust ja ettevõtlusest Etioopias. Nädalaks jäi Püünsi Kooli ka tema fotonäitus “17 hetke Etioopiast”. Kaisa, Elis ja Elisabeth 8. klassist rääkisid, et said palju teadmisi Etioopia kommete kohta. Näiteks on etiooplastel traditsiooniks juua kohvi alati kolmest kannust, sellest keeldudes võid solvata perenaist.

GLEN on kümne Euroopa Liidu riigi noortele suunatud maailmahariduslik koolitus- ja praktikaprogramm, mille raames lähetatakse noori spetsialiste lühiajaliseks tööks arenguriikidesse. Eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust arenguprobleemidest nendes riikides ning edaspidi edendada säästlikku ja solidaarset mõtteviisi Eestis.

Eesti osaleb GLEN programmis alates 2004. aastast. Tegevust koordineerib MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud ja finantseerib Eesti Vabariigi Välisministeerium. Lisainfo www.terveilm.net/glen.

4. veebruarist 2011 on projekti raames II korruse koridori seintel võimalik näha fotonäitust “Albaania naiste argipäev”. Näitus kujutab endast mõningate Albaania naiste igapäevaseid tegemisi, peamiselt tööl, aga ka puhkehetkel. Näituse autor Kadri Aavik töötab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses ning pildid on pärit 2010. aasta märtsikuiselt reisilt.