Püünsi Kool

Dokumendid

Üldised dokumendid Viimati uuendatud
Dokumendiregister 2023 23.05.2023
Püünsi Kooli arengukava 2021-2025 18.12.2020
Kriisiplaan-COVID19 04.09.2020
Püünsi Kooli põhimäärus 28.11.2014
Püünsi Kooli kodukord 24.10.2022

 

Avalduste blanketid Viimati uuendatud
Avaldus kooli astumiseks 21.04.2021
Avaldus õppetööst vabastus 21.04.2022
Avaldus koolist lahkumiseks 21.04.2021
Pikapäevarühma avaldus 21.04.2021
1. klassi astujate tutvusuuring 21.04.2021
Kooli dokumendid Viimati uuendatud
Distantsõppe korraldus 19.11.2021
Püünsi Kooli õppekava 08.03.2016
Püünsi Kooli õpilaste tunnustamise kord 21.05.2019
Hindamise korraldus 08.03.2016
Koduõppe tingimused ja kord 31.12.2010
Õpilaste vastuvõtmise kord 31.01.2012
Kooliraamatukogu – õpikeskuse kasutuseeskiri 08.08.2012
Püünsi Kooli siseruumide üüri tariifide kehtestamine 27.09.2018
Püünsi Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursiläbiviimise kord. 13.02.2014
Loovtöö hindamismudel
Loovtöö korraldus Püünsi Koolis
Nõuded PowePoint esitlusele
Loovtöö kaitsmise esitluste nõuded
01.03.2021
Kiusamisvastane tegevuskava
Lisa 1. Juhend õpetajale
Lisa 2. Kiusamisjuhtumi ankeet
Lisa 3. Kirjandus
Lisa 4. Töölehed 1. – 2. klass 
Töölehed 3. – 6. klass
 Mängud
Lisa 5. Kodukorra väljavõte
30.08.2019
1.kl-õpilastele-võimalikud-vajaminevad-koolitarbed Info klassijuhatajalt
Lasteaia dokumendid Viimati uuendatud
Lasteaia õppekava üldosa 16.08.2013
Lasteaia ainekava
Viimsi valla lasteaedadesse ja valla hankelepinguga eralasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord 17.02.2021
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord 31.01.2014
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine 19.02.2010