Püünsi Kool

Dokumendid

Üldised dokumendid Viimati uuendatud
Dokumendiregister 2019 25.06.2019
Püünsi Kooli arengukava 2016-2020 03.01.2017
Püünsi Kooli põhimäärus 28.11.2014
Püünsi Kooli kodukord 30.08.2018
Avalduste blanketid Viimati uuendatud
Avaldus kooli astumiseks 16.05.2016
Pikapäevarühma avaldus 11.01.2011
Puudumistõend 05.09.2011
Õppetööst vabastamise avaldus 05.09.2011
1. Klassi astujate tutvusuuring 23.04.2019

 

Kooli dokumendid Viimati uuendatud
Püünsi Kooli õppekava 08.03.2016
Püünsi Kooli õpilaste tunnustamise kord 21.05.2019
Hindamise korraldus 08.03.2016
Koduõppe tingimused ja kord 31.12.2010
Õpilaste vastuvõtmise kord 31.01.2012
Õpilaspileti väljaandmise kord 28.11.2014
Kooliraamatukogu – õpikeskuse kasutuseeskiri 08.08.2012
Püünsi Kooli siseruumide üüri tariifide kehtestamine 27.09.2018
Püünsi Kooli õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursiläbiviimise kord. 13.02.2014
Loovtöö hindamismudLoovtöö korraldus Püünsi KoolisLoovtöö juhendamine-teooria õpilastele.Loovtöö vormistamise-juhend  Nõuded PowePoint esitlusele. Loovtöö kaitsmise esitluste nõuded 07.04.2015
1. klassi õpilasele vajalikud koolitarbed 18.05.2017
Lasteaia dokumendid Viimati uuendatud
Lasteaia õppekava üldosa 16.08.2013
Lasteaia ainekava 08.01.2018
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse, Väikese Päikese lasteaeda ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord 16.05.2015
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord 31.01.2014
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine 19.02.2010